ترکی در محیط-سری جدید

قسمت اول-راه و مسافر

قسمت دوم- صورت و صد

قسمت سوم-چای و قوری

قسمت چهارم-خانه و متاهل

قسمت پنجم-روغن و بارون

قسمت ششم-پا و کفش

قسمت هفتم-یک و اتحاد

قسمت هشتم-تابستان و نویسنده