پسوندهای جمع ler و lar


برای جمع بستن در زبان ترکی استانبولی از دو پسوند lar و ler استفاده می کنیم. این پسوند ها معادل پسوند "ها" در زبان فارسی هستند. 

 

اگر آخرین حرف صدا دار کلمه ای که میخواهیم جمع ببندیم،یکی از حروف صدادار ضخیم (a-ı-o-u) باشد، کلمه با پسوند lar- جمع بسته می شود. مانند:

        araba (ماشین) ➡️ arabalar
        çocuk (بچه) ➡️ çocuklar
 


  

اگر آخرین حرف صدا دار کلمه ای که میخواهیم جمع ببندیم، یکی از حروف صدادار ظریف (e-i-ö-ü) باشد، کلمه با پسوند ler- جمع بسته می شود. مانند:
        ev (خانه) ➡️ evler
        gün (روز) ➡️ günler


 استثنا : بعضی از کلماتی که ریشه خارجی دارند و وارد زبان ترکی شده اند و آخرین حرف صدادارشان a,o,u است، با ler- جمع بسته می شوند:
saatler
roller
meşguller
hayaller
alkoller
petroller
haller
semboller
kalpler
seyahatler
misaller
idealler