ضمایر شخصی و ضمایر اشاره


ضمایر شخصی در ترکی استانبولی:

در ترکی استانبولی مانند فارسی شش ضمیر شخصی داریم که آنها را در زیر می بینید :

Ben    ➡️ من
Sen    ➡️ تو
O        ➡️ او

Biz     ➡️ ما
Siz     ➡️ شما
Onlar ➡️ ایشان

ضمیر و صفت اشاره:

در ترکی استانبولی سه ضمیر اشاره ای وجود دارد :


bu➡️ برای اشاره به نزدیک 
şu➡️ برای اشاره به اندکی دور
O  ➡️ برای اشاره به دور

برای اشاره به چند چیز از ضمایر زیر استفاده می شود: 


bunlar, şunlar, onlar

چند مثال :


 bu masa ➡️ این میز است
 şu kitap ➡️ آن کتاب است
 O kalem ➡️ آن قلم است
?bunlar köpek mi ➡️ اینها سگ هستند؟

 

نکته اول : اگر بعد از این صفات اسم به صورت جمع بیاید، این صفت به صورت مفرد می آید. مانند :

 bu arabalar ➡️ این ماشین ها

نکته دوم : şu بیشتر برای جملاتی که حالت نامعلوم دارند و یا در جملاتی که همراه با احساس ترحم و بی علاقگی و یا تحقیر هستند به کار می رود.