اعداد و چهار عمل اصلی و اعداد ترتیبی


اعداد در ترکی استانبولی:

در قسمت پنجم ترکی در محیط اعداد ترکی رو یاد گرفتیم. در تکمیل این مبحث، در این درس نحوه قرارگیری اعداد در کنار اسامی رو یاد می گیریم و با چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) در ترکی آشنا میشویم. 

 

 

چهار عمل اصلی و اعداد در ترکی استانبولی

  • کلمه بعد از اعداد به صورت مفرد می آید.

iki araba : دو ماشین
arabalar : ماشین ها

üç gün : سه روز
Günler : روزها

 

  • کلمه yarım به معنی "نیم" زمانی به کار میرود که مقدار 0.5 مد نظر باشد. مانند:

Yarım kilo üzüm : نیم کیلو انگور
Yarım saat : نیم ساعت

 

  • وقتی اعدادی مانند 1.5 یا 2.5 یا ... مد نظر است، buçuk به کار می بریم مانند:

üç buçuk kilo üzüm : سه و نیم کیلو انگور
bir buçuk saat : یک و نیم ساعت 

 

  • برای ممیز در اعداد از نقطه nokta استفاده میشود 

iki nokta kırk beş : 2.45

 

چهار عمل اصلی در ترکی استانبولی:

toplama : جمع
çıkarma : تفریق
çarpma : ضرب
bölme : تقسیم
eşit : مساوی

 

  • و اگر بخواهیم از چهار عمل اصلی در جمله استفاده کنیم :

artı : به اضافه ی...
eksi : منهای...
çarpı : ضربدر...
bölü : تقسیم بر ...
eşittir : مساوی است با...

 

و چند مثال:


5=2+3 : iki artı üç eşittir beş

4=6-2 : altı eksi iki eşittir dört

28=7×4 : yedi çarpı dört eşittir yirmi sekiz 

13=39÷3 : otuz dokuz bölü üç eşittir on üç

 

اعداد ترتیبی در ترکی استانبولی:

▪️اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل a و ı باشد، پسوند ı) ncı) استفاده میشود. 

▪️اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل i و e باشد، پسوند i) nci) استفاده میشود. 

▪️اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل u و o باشد، پسوند u) ncu) استفاده میشود. 

▪️اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل ö و ü باشد، پسوند  ü) ncü) استفاده میشود.
      

bir ➡️ birinci  اول
iki ➡️ ikinci  دوم
üç ➡️ üçüncü  سوم 
dört ➡️ dördüncü  چهارم
beş ➡️ beşinci  پنجم
altı ➡️ altıncı  ششم
yedi ➡️ yedinci  هفتم
sekiz ➡️ sekizinci  هشتم
dokuz ➡️ dokuzuncu  نهم
on ➡️ onuncu  دهم

 

 نکته: برای مختصر نویسی میتوان از نقطه بعد از عدد یا علامت ' بین عدد و پسوند استفاده کرد. مثال:


birinci = 1. = 1'inci

 

نکته: پسوند اعداد ترتیبی میتونید بعد از کلمات kaç و son هم بیاید:


kaçıncı ➡️ چندم، چندمین 
sonuncu ➡️ آخرین