کلمات و پسوند های پرسشی


پسوند های پرسشی در ترکی استانبولی:


در ترکی استانبولی پسوند های پرسشی mı,mi,mu,mü هستند. برای اینکه بدانیم از کدام پسوند کجا باید استفاده کرد، باید به آخرین مصوت کلمه قبل نگاه کرد

اگر آخرین مصوت a و ı باشد = mı
اگر آخرین مصوت e و i باشد = mi
اگر آخرین مصوت u و o باشد = mu
اگر آخرین مصوت ü و ö باشد = mü

مثال:


این ماشین است؟ = ?Bu araba mı

تو؟ = ?Sen mi

 این عینک است؟ = ?Bu gözlük mü 

 

 

کلمات پرسشی در ترکی استانبولی :

چی؟ = ?Ne

چرا؟= ?Neden

 چطور؟=?Nasıl

در کجا؟=?Nerede

چقدر؟=?Ne kadar

به کجا؟=?Nereye

از کجا؟=?Nereden

کدام؟=?Hangi

نکته :

زمانی که در یک جمله از یکی از کلمات پرسشی استفاده می کنیم، دیگر نباید و نیازی نیست از پسوند های پرسشی استفاده کنیم. مانند: 

کدام ماشین؟ = ?Hangi araba