پسوند جایگاهی da,de,ta,te


پسوند جایگاهی پسوندی است که محل قرارگیری اسم را بیان میکند. معمولا به معنای "در، درون، روی" می باشد. 

 

پسوند جایگاهی da,de,ta,te

 

چه زمانی از چه پسوندی استفاده کنیم؟

    1. اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل، یکی از حروف صدادار ضخیم (a-ı-o-u) باشد، پسوند da- استفاده میشود. مانند:

araba (ماشین)➡️arabada (در ماشین)
okul (مدرسه) ➡️ okulda (در مدرسه)
masa (میز) ➡️ masada (روی میز)
      

 

     2. اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل یکی از حروف صدادار ظریف ( e-i-ö-ü ) باشد،  پسوند de-استفاده می شود. مانند:

        ev (خانه) ➡️ evde (در خانه)
        gün (روز) ➡️ günde (در روز، هر روز)

 

      3. وقتی اسم با یکی از حروف بی صدای سخت (f,s,t,k,ç,ş,h,p) ختم شود به جای da از ta و به جای de از te استفاده میشود:

 park (پارک) ➡️ parkta (در پارک)
 sepet (سبد) ➡️ sepette (در سبد)

 

 نکته اول : وقتی این پسوند بعد از اسامی افراد یا ضمایر بیاید معنی "در اختیار داشتن" میدهد. مثال:

Kamran'da ➡️ نزد کامران
Bende ➡️ پیش من، نزد من

 

نکته دوم : وقتی بعد از یک اسم خاص (اشخاص، شهرها و...)میخواییم از این پسوند استفاده کنیم بین اسم و پسوند علامت ' قرار میگیرد مانند:

izmir'de
istanbul'da