جملات اسمی در ترکی استانبولی


جملات اسمی مثبت : 

در ترکی استانبولی جملات جملات اسمی مثبت را می توان با استفاده از جدول زیر ساخت. مانند :


Ben iyiyim ➡️ من خوبم
Sen yorgunsun ➡️ تو خسته ای
O güzel ➡️ او زیباست
biz iyiyiz ➡️ ما خوب هستیم
siz öğretmensiniz ➡️ شما معلم هستید
Onlar öğrenci ➡️ آنها دانش آموز هستند

 

حال ساده مثبت در ترکی استانبولی

 

نکته  : حرف میانجی y زمانی که آخرین حرف کلمه قبل صدا دار باشد در ضمایر اول شخص مفرد و اول شخص جمع اضافه می شود. مانند :


ben evdeyim ➡️ من در خانه هستم
biz hastayız ➡️ ما مریض هستیم

 

جملات اسمی سوالی: 

در ترکی استانبولی جملات اسمی سوالی را می توان با استفاده از جدول زیر ساخت.

 

حال ساده سوالی در ترکی استانبولی

 

چند مثال را در زیر مشاهده می کنیم: 


?Ben öğretmen miyim ➡️ من معلم هستم؟
?Sen yorgun musun ➡️ تو خسته ای؟
?O güzel mi ➡️ او زیباست؟
?biz iyi miyiz ➡️ ما خوب هستیم؟
?siz öğrenci misiniz ➡️ شما دانش آموز هستید؟
(?Onlar evde mi? (evdeler mi ➡️ آنها در خانه هستند؟

 

جملات اسمی منفی :

در ترکی استانبولی جملات اسمی منفی را میتوان با اضافه کردن کلمه değil بین اسم و شناسه ساخت. مانند :

Ben öğretmen değilim ➡️ من معلم نیستم
Sen yorgun değilsin ➡️ تو خسته نیستی
O güzel değil ➡️ او زیبا نیست
biz iyi değiliz ➡️ ما خوب نیستیم
siz öğrenci değilsiniz ➡️ شما دانش آموز نیستید
Onlar evde değil ➡️ آنها در خانه نیستند

جملات اسمی-سوالی منفی:
برای منفی کردن جملات سوالی بین اسم و پسوند پرسشی کلمه değil را اضافه میکنیم. مانند:

?Ben öğretmen değil miyim ➡️ من معلم نیستم؟
?Sen yorgun değil misin ➡️ تو خسته نیستی؟
?O güzel değil mi ➡️ او زیبا نیست؟
?biz iyi değil miyiz ➡️ ما خوب نیستیم؟
?siz öğrenci değil misiniz ➡️ شما دانش آموز نیستید؟
?Onlar evde değil mi ➡️ آنها در خانه نیستند؟

نکته: عبارت değil mi که در محاوره di mi گفته میشود، معنی "مگه نه؟" میدهد. مانند:


? o güzel, değil mi ➡️ او زیباست، مگه نه؟