زمان حال استمراری در ترکی استانبولی

 


حال استمراری مثبت :

در ترکی استانبولی حال استمراری (معادل پیشوند "می " در فارسی ) با اضافه کردن yor به ریشه فعل ساخته می شود. 

  • اگر ریشه فعل به حرف بدون صدا ختم بشود، به آخرین حرف صدا دار توجه می کنیم.

1. اگر آخرین حرف صدا دار (a) و یا (ı) باشد◀️ از پسوند ıyor- استفاده می کنیم. مانند : 

kalmak ➡️ kalıyor ▶️ می ماند

2. اگر آخرین حرف صدا دار (e) و یا (i) باشد◀️ از پسوند iyor- استفاده می کنیم. مانند : 

gelmek ➡️ geliyor ▶️ می آید

3.اگر آخرین حرف صدا دار (o) و یا (u) باشد◀️ از پسوند uyor- استفاده می کنیم. مانند : 


koşmak ➡️ koşuyor ▶️ می دود

4.اگر آخرین حرف صدا دار (ö) و یا (ü) باشد◀️ از پسوند üyor- استفاده می کنیم. مانند : 


görmek ➡️ görüyor ▶️ می بیند

 

  • اگر ریشه فعل به یکی از حروف صدا دار (ı,i,u,ü) ختم بشود، به انتهای ریشه فعل پسوند yor اضافه میشود. مانند :

 
okumak ➡️ okuyor ▶️ می خواند
uyumak ➡️ uyuyor ▶️ می خوابد

  • اگر ریشه فعل به حرف صدا دار (a و e ) ختم بشود، این حرف از ریشه فعل حذف و مثل حالت اول، زمان حال استمراری ساخته می شود. مانند :

 

anlamak ➡️  anlıyor ▶️ می فهمد
beklemek ➡️ bekliyor ▶️انتظار می کشد 
oynamak ➡️ oynuyor ▶️ بازی می کند

 

حال استمراری در ترکی استانبولی

 

 حال استمراری منفی:
در ترکی استانبولی زمان حال استمراری منفی (معادل پیشوند "نمی" در فارسی) با اضافه کردن mıyor,miyor,muyor,müyor به ریشه فعل ساخته می شود:

 

1.اگر آخرین حرف صدا دار (a) و یا (ı) باشد◀️ از پسوند mıyor- استفاده می کنیم. مانند : 

kalmak ➡️ kalmıyor ▶️ نمی ماند

2.اگر آخرین حرف صدا دار (e) و یا (i) باشد◀️ از پسوند miyor- استفاده می کنیم. مانند : 

gelmek ➡️ gelmiyor ▶️ نمی آید

3.اگر آخرین حرف صدا دار (o) و یا (u) باشد◀️ از پسوند muyor- استفاده می کنیم. مانند : 

koşmak ➡️ koşmuyor ▶️ نمی دود

4.اگر آخرین حرف صدا دار (ö) و یا (ü) باشد◀️ از پسوند müyor- استفاده می کنیم. مانند : 

görmek ➡️ görmüyor ▶️ نمی بیند

 

  • با اضافه کردن شناسه بعد از yor می توان فعل را صرف کرد. مانند:

okumuyorum  ▶️ نمی خوانم
okumuyorsun ▶️ نمی خوانی
okumuyor  ▶️ نمی خواند
okumuyoruz ▶️ نمی خوانیم
okumuyorsunuz  ▶️ نمی خوانید
okumuyorlar  ▶️ نمی خوانند

 

زمان حال استمراری سوالی:


در ترکی استانبولی زمان حال استمراری سوالی با اضافه کردن yor mu به ریشه فعل ساخته می شود:

?okumak ➡️ okuyor mu▶️ می خواند؟
?uyumak ➡️ uyuyor mu▶️ می خوابد؟

 

با اضافه کردن شناسه، بعد از mu می توان فعل را صرف کرد. (در سوم شخص جمع در صورتی که lar بگیرد، از mı استفاده می شود) مانند:


?okuyor muyum  ▶️ می خوانم؟
?okuyor musun ▶️می خوانی؟
?okuyor mu  ▶️ می خواند؟
?okuyor muyuz ▶️ می خوانیم؟
?okuyor musunuz  ▶️ می خوانید؟
?okuyorlar mı  ▶️ می خوانند؟

 

حال استمراری سوالی منفی :

با ترکیب حال استمراری منفی و حال استمراری سوالی می توان به حال استمراری سوالی-منفی رسید. مانند : 

 

?okumuyor musunuz  ▶️ نمی خوانید؟