پسوند های به، در و از در ترکی استانبولی


"به" در ترکی استانبولی:
این پسوند که معادل "به" در فارسی است، با اضافه کردن a (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل a,ı,o,u باشد) و یا با اضافه کردن e (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل e,i,ö,ü باشد) ساخته می شود. مانند :


otobüs ➡️ otobüse ▶️ به اتوبوس
yol ➡️ yola ▶️ به راه

 

 

نکته اول : در صورتی که اسم به حرف صدادار ختم شود بین اسم و پسوند، y میانجی قرار می گیرد. مانند :

 

araba ➡️ arabaya ▶️به ماشین 

kapı ➡️ kapıya▶️ به در

نکته دوم : در صورتی که اسم به یکی از حروف ç,k,p,t ختم شود، این حروف به ترتیب تبدیل به c,g,b,d می شود. مانند :

 

ağaç ➡️ ağaca▶️ به درخت 
kitap ➡️ kitaba ▶️ به کتاب

نکته سوم : اگر ضمایر شخصی این پسوند را بگیرند، ضمایر مفرد استثنا داشته و به صورت زیر در می آیند :

 

ben ➡️ bana ▶️ به من، نزد من
sen ➡️ sana ▶️  به تو، نزد تو

O ➡️ Ona ▶️ به او، نزد او

"از" در ترکی استانبولی :
این پسوند که معادل "از" در فارسی است، با اضافه کردن dan (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل a,ı,o,u باشد) و یا با اضافه کردن den (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل e,i,ö,ü باشد) به اسم ساخته می شود. مانند :

 

ev ➡️ evden ▶️ از خانه
yol ➡️ yoldan ▶️ از راه

نکته اول : در صورتی که اسم به یکی از حروف f,s,t,k,ç,ş,h,p ختم شود، به جای dan  از  tan و به جای den از ten استفاده میشود. مانند :

 

ağaç ➡️ ağaçtan ▶️ از درخت
çiçek ➡️ çiçekten ▶️ از گل

نکته  دوم : اگر ضمیر سوم شخص مفرد و ضمایر اشاره مفرد این پسوند را بگیرند، حرف n میان ضمیر و پسوند قرار می گیرد:

 

bu ➡️ bundan ▶️ از این 
şu ➡️ şundan ▶️  از آن

O ➡️ Ondan ▶️ از آن، از او

 

  "را" در ترکی استانبولی :

این پسوند که معادل "را" (پسوند مفعولی) در فارسی است، با اضافه کردن ı,i,u,ü به آخر اسم ساخته می شود. 

اگر آخرین مصوت کلمه قبل e,i باشد، از i، اگر آخرین مصوت a,ı باشد از ı ، اگر آخرین مصوت o,u ، باشد از u و اگر آخرین مصوت ö,ü باشد از ü استفاده می کنیم. مانند :

 

ben ➡️ beni ▶️ من را
okul ➡️ okulu ▶️ مدرسه را
onlar ➡️ onları ▶️ آنها را
göz ➡️gözü ▶️ چشم را

نکته اول : در صورتی که اسم به یکی از حروف t,k,ç,p ختم شود، این حرف به ترتیب به d,ğ,c,b تبدیل می شود. مانند :

 

ağaç ➡️ ağacı ▶️ درخت را
çiçek ➡️ çiçeği ▶️ گل را

نکته  دوم : اگر ضمیر سوم شخص مفرد این پسوند را بگیرد، حرف n میان ضمیر و پسوند قرار می گیرد:

 

O ➡️ Onu ▶️ او را، آن را 

نکته سوم : اگر اسم با حرف صدا دار تمام شود، y میانجی بین اسم و پسوند قرار می گیرد. مانند :

 

hastane ➡️ hastaneyi ▶️ بیمارستان را