پسوند های به، در و از در ترکی استانبولی

"به" در ترکی استانبولی: این پسوند که معادل "به" در فارسی است، با اضافه کردن a (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل a,ı,o,u باشد) و یا با اضافه کردن e (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل e,i,ö,ü باشد) ساخته می شود. مانند : otobüs ➡️ otobüse ▶️ به اتوبوس yol ➡️ yola ▶️ به راه     نکته اول : در صورتی که اسم به حرف صدادار ختم …
ادامه مطلب

زمان حال استمراری در ترکی استانبولی

  حال استمراری مثبت : در ترکی استانبولی حال استمراری (معادل پیشوند "می " در فارسی ) با اضافه کردن yor به ریشه فعل ساخته می شود.  اگر ریشه فعل به حرف بدون صدا ختم بشود، به آخرین حرف صدا دار توجه می کنیم. 1. اگر آخرین حرف صدا دار (a) و یا (ı) باشد◀️ از پسوند ıyor- استفاده می کنیم. مانند :  kalmak ➡️ kalıyor ▶️ می ماند 2. …
ادامه مطلب

کلمات و پسوند های پرسشی

پسوند های پرسشی در ترکی استانبولی: در ترکی استانبولی پسوند های پرسشی mı,mi,mu,mü هستند. برای اینکه بدانیم از کدام پسوند کجا باید استفاده کرد، باید به آخرین مصوت کلمه قبل نگاه کرد اگر آخرین مصوت a و ı باشد = mı اگر آخرین مصوت e و i باشد = mi اگر آخرین مصوت u و o باشد = mu اگر آخرین مصوت ü و ö باشد = mü مثال: این …
ادامه مطلب

اعداد و چهار عمل اصلی و اعداد ترتیبی

اعداد در ترکی استانبولی: در قسمت پنجم ترکی در محیط اعداد ترکی رو یاد گرفتیم. در تکمیل این مبحث، در این درس نحوه قرارگیری اعداد در کنار اسامی رو یاد می گیریم و با چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) در ترکی آشنا میشویم.      کلمه بعد از اعداد به صورت مفرد می آید. iki araba : دو ماشین arabalar : ماشین ها üç gün : سه …
ادامه مطلب

ضمایر شخصی و ضمایر اشاره

ضمایر شخصی در ترکی استانبولی: در ترکی استانبولی مانند فارسی شش ضمیر شخصی داریم که آنها را در زیر می بینید : Ben    ➡️ من Sen    ➡️ تو O        ➡️ او Biz     ➡️ ما Siz     ➡️ شما Onlar ➡️ ایشان ضمیر و صفت اشاره: در ترکی استانبولی سه ضمیر اشاره ای وجود دارد : bu➡️ برای اشاره به نزدیک  şu➡️ برای …
ادامه مطلب