کلمات و پسوند های پرسشی

پسوند های پرسشی در ترکی استانبولی: در ترکی استانبولی پسوند های پرسشی mı,mi,mu,mü هستند. برای اینکه بدانیم از کدام پسوند کجا باید استفاده کرد، باید به آخرین مصوت کلمه قبل نگاه کرد اگر آخرین مصوت a و ı باشد = mı اگر آخرین مصوت e و i باشد = mi اگر آخرین مصوت u و o باشد = mu اگر آخرین مصوت ü و ö باشد = mü مثال: این …
ادامه مطلب